Ga naar de inhoud

Pagina: Garantie & Klachten

Garantie

1. Garantie voor geleverde goederen en/of verrichte diensten, strekt zich niet verder uit in het algemeen dan tot het herstellen van de geleverde goederen of het gratis leveren van nieuwe onderdelen een en ander ter beoordeling van Trein plezier. Trein plezier. is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of consequentiele schades en/of verliezen, waaronder begrepen eventuele in- en/of uitbouwvergoedingen.

Trein plezier. Garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van 12 maanden vanaf levering.

3. Voor goederen waarop fabrieksgarantie van toepassing is, gelden uitsluitend en alleen de garantievoorwaarden van die betreffende fabriek, zonder dat verder verhaal op Trein plezier. . mogelijk is. De wettelijk termijn voor fabrieks garantie is 2 jaar. Al onze leveranciers voldoen aan deze eis.

4. Indien de in artikel 2 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is Trein plezier. verplicht binnen 30 dagen nadat de koper hem het gebrek heeft gemeld, de zaak te herstellen.

5. Trein plezier. kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen, indien naar haar mening herstel niet mogelijk c.q. opportuun is.

6. De opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien: a.) Trein plezier. tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen of b.) indien de opdrachtgever aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond, dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

7. De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: waterschade, inbouwen/uitbouwen, montagefouten, transportschade en/of oneigenlijk gebruik.

8. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

9. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.

10. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien de Opdrachtgever en/of derden zonder schriftelijke toestemming van Trein plezier. aan de geleverde goederen reparaties of werkzaamheden verrichten of hebben verricht.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@treinplezier.nl. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.